Çorum Özel İdare Gizlilik Politikası

Sayın Kullanıcı, aşağıda detaylı şekilde verilmiş bulunan Gizlilik Politikası ile kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin bilgilendirilmiş olduğunuzu, kişisel verilerinizin belirttiğimiz şekilde işlenmesini ve kullanılmasını onayladığınızı kabul etmektesiniz. Söz konusu “Gizlilik Politikası” kapsamında Çorum Özel İdare İletişim Bilgisayar Kozmetik Tekstil İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi bünyesinde bulunan Çorum Özel İdare Mobil uygulamasının ve/veya corumozelidare.com web sitesinin kullanılması esnasında, Veri Sahibi statüsünde bulunan ziyaretçiler/ kullanıcılar/ üyeler tarafından site/ uygulama ile paylaşılan ve yine web sitesi ve/veya mobil uygulama kullanılırken üretilen kişisel verilerin işlenmesine ve kullanılmasına yönelik koşullara ve şartlara yer verilmiştir.


Hangi Verilerinizi İşliyoruz?
Çorum Özel İdare tarafından işlenen “kişisel” verileriniz, Gizlilik Politikamız çerçevesinde sunduğumuz hüküm ve koşullar kapsamında “kişisel veri” leriniz, aşağıda belirtilen bilgileri kapsayacak olup, aynı zamanda KVKK’ya uygun olarak kategorize edilmiştir.

Özel Nitelikte Olmayan Kişisel Veriler:  Çorum Özel İdare hizmetlerinden yararlanılan tarih ve saate ilişkin veriler, 
İşlem Güvenliği Verileri: Giriş Kimlik bilgisi(login credential), parola bilgileri
Risk Yönetimi Verisi: IP adresi Kanunun 3. ve 7. maddeleri çerçeve anonim hale getirilen veriler, anılan kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu Gizlilik Politikası hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirecektir.
Yukarıda konusu geçen verilerin haricinde, Çorum Özel İdare hizmetlerinin kullanımı durumunda giriş yapılan cihazın erişim tarihi ve saatinin yanı sıra yönlendiren ve ileriye yönelik URL'nin yanı sıra kullanıcı tarafından gerçekleştirilen faaliyetler ve nasıl yapılacağı ile ilgili işlem verileri toplanabilecek veriler arasındadır.


Bilgilerin Kullanılma Amacı
Çorum Özel İdare, kullanıcılar/işletmeler/ziyaretçiler tarafından paylaşılan kişisel verileri başlıca aşağıda belirtilen amaçlarla kullanmaktadır:

Kullanıcılara hizmet sunmak,
Tanımlama teknolojileri/çerezler vasıtasıyla kullanıcı deneyimlerini ölçümlemek, hizmetlerin sunulduğu ortamların (web sitesi/mobil uygulama)performansını geliştirmek.
Çorum Özel İdare, yukarıda belirtilen bilgiler dışında, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun ilgili maddeleri (5. ve 8. maddeler) uyarınca ve/veya kanunda yeralan istisnaların varlığı halinde, kişisel verileri “Veri Sahibi” nin ayrıca rızasını almaksızın işleyebilecek ve 3. kişilerle paylaşabilecektir. Bu durumların başlıcaları aşağıda belirtilmiştir:

Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
Veri Sahibi ile Çorum Özel İdare arasında herhangi bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
Çorum Özel İdare ‘ın hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
Verinin bizzat Veri Sahibi’nin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
Veri Sahibi’nin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Çorum Özel İdare ’ın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Çorum Özel İdare, yukarıda detaylı şekilde belirtildiği üzere, Cookie (çerez) kullanabilecek ve bu kapsamda veri işleyerek 3. (üçüncü) kişiler tarafından sunulan analiz hizmetleri kapsamında işlenmesi ve yalnızca bu analiz hizmetlerinin gerektirdiği ölçüde kullanılması amacıyla 3.(üçüncü) kişilere iletebilecektir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere corumozelidare.com tarafından, “Veri Sahibi” nin kullanmış olduğu web tarayıcısına (browser) gönderilen metin dosyalarıdır. Kullanıcılar tarafından corumozelidare.com ‘ye girebilmek için kullanılacak olan tarayıcıların çoğu, belirtilen dosyayı sorunsuz şekilde kabul eder biçimde tasarlanmıştır, lakin kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesini sağlayacak biçimde tarayıcı ayarlarını her zaman için değiştirebilirler.


Verilere Erişebilenler
Çorum Özel İdare, kullanıcılarının kişisel bilgilerini ve bu kişisel bilgileri kullanılarak elde edilen yeni bilgileri, konusu geçen “Gizlilik Politikası” kapsamında ayrıntılı olarak belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi için siteye ve mobil uygulamaya “MÜŞTERİ” olarak kayıtlı ve ürün sunan işletmelere, Uygulama ‘nın sağladığı hizmetlerin gerçekleştirilmesi amacıyla ve “sınırlı” olmak üzere aktarılabilecektir. Çorum Özel İdare bununla birlikte, kişisel verilerinizi www.corumozelidare.com web sitesinin ve Çorum Özel İdare Mobil Uygulaması ‘nın haklarını elinde bulunduran Çorum Özel İdare‘ne, hukuken yetkili kamu kurumları ile özel hukuk kişilerine aktarabilecektir.

Çorum Özel İdare, kullanıcının deneyiminin geliştirilmesi, veri güvenliğinin sağlanması, hileli ya da izinsiz kullanımların tespit edilmesi, web sitesi/mobil uygulaması hizmetlerine ilişkin sorunların giderilmesi ve konusu geçen “Gizlilik Politikası” nda belirtilen amaçlardan herhangi birisini gerçekleştirebilmek için dış kaynak hizmet sağlayıcıları(SMS ve e-mail dahil olmak üzere), hosting servis hizmetleri, hukuk ofisleri gibi üçüncü(3.) kişiler ile paylaşabilecektir.

Kullanıcı, yukarıda özellikle belirtilmiş olan amaçlarla sınırlı kalmak şartı ile, “Veri Sahibi” olarak, konusu geçen üçüncü(3.) tarafların, kendisine ait olan kişisel verilerini herhangi bir yerdeki sunucuda saklayabileceği konusunda sonradan onaya gerek kalmaksızın muvafakat ettiğini kabul etmektedir.

Veri Sahibi, konusu geçen “Gizlilik Politikası” na konu edilen bilgilerinin eksiksiz, doğru ve güncel olduğunu, işbu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bunları derhal güncelleyeceği taahhüt eder. Çorum Özel İdare, Veri Sahibi tarafından güncel bilgilerinin sağlanmamış olması halinde herhangi bir sorumluluk kabul etmeyecektir.

Verilerinizi Ne Kadar Süreyle Saklıyoruz?
Veri Sahibi ‘nin bilgileri, Çorum Özel İdare tarafından, bilgilerin toplanma amacı gerektiği süre kadar saklanmaktadır. Mevzuatta bilgilerin saklanması için özel bir süre öngörülüyor ise, bu süreye uygunluk sağlanmaktadır. Çorum Özel İdare, Veri Sahibi ‘ne ait bilgilerin muhafaza edildiği sistemleri, sunucuları ve veri tabanlarını, veri güvenliği tehditlerine (siber saldırı, hash vb.) karşı korumak için gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Veri Sahibi, Çorum Özel İdare ‘ın sunduğu hizmetlerden yararlanabilmek adına, kullanmış olduğu sistem erişim araçlarının (kullanıcı ismi, şifre vb.) güvenliği, saklanması, üçüncü(3) kişilerin bilgisinden uzak tutulması ile ilgili tüm sorumluluğun tamamen kendisine ait olduğunu kabul ve taahhüt eder.


Çorum Özel İdare Verilerin Güvenliğini Nasıl Sağlar ?
Çorum Özel İdare, KVKK mevzuatının belirlediği çerçevelerde veya işbu Gizlilik Politikası’nda ifade edilen şartlarda,
Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun şartlar maliyetler gözetilerek/ asgari güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmaktadır.

Bununla birlikte, Veri Sahibi ‘nden elde edilmiş ve edilecek olan kişisel verileri, konusu geçen Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına kesinlikle açıklamamakta ve veriyi işleme amacı dışında kullanmamaktadır.

Ayrıca corumozelidare.com veya Çorum Özel İdare mobil uygulaması üzerinden başka uygulamalara link verilmesi halinde, linki paylaşılmış olan uygulamaların gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik, Çorum Özel İdare yönünden herhangi bir sorumluluk bulunmamaktadır.


Gizlilik Politikası’ndaki Değişiklikler ve Güncellemeler
 mevzuatta değişiklik olması veya şartların değişmesi halinde yukarıda belirtilmiş olan “Gizlilik Politikası” nı, mevcut duruma uyum sağlayabilmesi açısından gerektiği durumlarda güncelleyebilecektir.